Beste ouders,

Uw kind zit inmiddels een aantal weken in groep 8. Een belangrijk leerjaar, want uw
kind zal na dit jaar de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Middels deze
brief informeren wij u over de totstandkoming van het schooladvies en de stappen
die er gezet gaan worden in de komende periode.

Totstandkoming schooladvies

Uw kind zit inmiddels een aantal weken in groep 8. Een belangrijk leerjaar, want uw
kind zal na dit jaar de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Middels deze
brief informeren wij u over de totstandkoming van het schooladvies en de stappen
die er gezet gaan worden in de komende periode.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in november het oriëntatieformulier. Dit advies wijkt niet af van het
indicatie-advies dat eind groep 7 is gegeven. Bij dit voorlopige schooladvies zit een
scholenlijst met scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg die passen bij het voorlopig basisschooladvies van uw kind,
zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende school.

Schooladvies groep 8

Tijdens het adviesgesprek op 23 en 26 januari 2023 ontvangt u het schooladvies. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies

Praktijk onderwijs en vmbo met leerwegondersteuning (LWOO)

Wanneer wij vermoeden dat een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of voor leerwegondersteuning in het vmbo, wordt dit al vroeg in het schooljaar met ouders besproken. Wij onderzoeken dan of de leerling voldoet aan de wettelijk gestelde criteria. Daarvoor moet in ieder geval didactisch onderzoek en een intelligentieonderzoek worden afgenomen. Voor LWOO-leerlingen met een IQ van 91 t/m 120 dient tevens sociaal-emotioneel onderzoek te worden afgenomen.

Onderwijskundig rapport

lle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. U krijgt tijdens het adviesgesprek het OKR mee. Dit is dan nog een conceptversie. U kunt het OKR na het gesprek thuis rustig doorlezen en eventuele aanpassingen aan ons doorgeven. Als ouders en school het niet eens Procedure overstap po-vo 2022-2023 worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. Daarna maken wij de rapporten definitief en krijgt u het adviesformulier mee.

Fysiek of digitaal aanmelden

Met het advies kunt u uw kind aanmelden bij de middelbare school naar keuze. Voor die tijd ontvangt u van ons een brief waarin u aangeeft of u uw kind fysiek of digitaal gaat aanmelden. Bij het fysiek aanmelden krijgt u een formulier met unieke code dat u kunt inleveren bij de school van eerste keuze. Indien u heeft gekozen voor het digitaal aanmelden ontvangt u een persoonlijke inlogcode. U vult de voorkeurslijst dan digitaal in en ziet gelijk of de aanmelding succesvol is verstuurd. Op de dag van het toelatingsbesluit ziet u het resultaat via uw persoonlijke inlog. Afgelopen jaar heeft bijna iedereen gekozen voor digitaal aanmelden en dit werkt erg goed.

Aanmeldperiode 1

Van 11 t/m 24 februari loopt de eerste aanmeldperiode. Binnen deze dagen dient u uw kind aan te melden. U maakt een voorkeurslijst met een top 6 van scholen. Wij willen u dringend adviseren echt 6 scholen in te vullen.

Aanmeldperiode 2

Helaas kan het in een enkel geval voorkomen dat uw kind bij geen enkele school uit zijn of haar top 6 wordt aangenomen. U komt dan terecht in aanmeldperiode 2. Donderdag 6 april staat om 17.00 uur het overzicht met beschikbare plekken op de scholenwijzer. Di 11 t/m vr 14 apr, kunt u uw kind dan aanmelden op een van de beschikbare scholen.

Eindtoets

Dinsdag 18 april en woensdag 19 april maakt uw kind de Centrale eindtoets. Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen, maar dit hoeft niet. We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. In bijgevoegd overzicht vindt u de belangrijke data omtrent de overstap po-vo. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij de groepsleerkracht terecht.

Met vriendelijke groet,

Het adviesteam OBS Bohemen-Kijkduin

Belangrijke data 22/23
22 en 24 november 2022: School organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te
spreken over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze avonden
worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores
LVS en methodetoetsen, uitslag NIO-toets, capaciteiten van de
leerling. Aangezien de kinderen eind groep 7 al een
adviesindicatie hebben gehad en deze gesprekken al vroeg in het
jaar plaatsvinden, zal het advies van groep 7 aangehouden
worden.
10 oktober t/m 5 november 22 Extra oriëntatieperiode op het VO
In deze periode vinden er wervingsactiviteitenplaats op het VO
12 december 2022 Voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor ouders.
December 2022 Afname B8/M8 toetsen van CITO
4 januari t/m 5 februari 2022 Oriëntatie voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen bezoeken
open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het
voorlopig advies.
23 en 26 januari 2022 Adviesgesprekken. Met dit advies meldt u uw kind aan op het
voortgezet onderwijs.
11 t/m 24 februari 2022 Aanmelding voortgezet onderwijs.
woensdag 5 april na 15.00,
uiterlijk donderdag 6 april
Bericht met toelatingsbesluit vanuit de VO-school.
donderdag 6 april vanaf 17.00 Het overzicht met beschikbare plekken staat op de
Scholenwijzer*
Van di 11 t/m do 14 apr, 13.00
uur
U kunt uw kind aanmelden op een van de beschikbare scholen.*
18 en 19 april Afname Centrale Eindtoets
Vanaf half mei Uitslag Centrale Eindtoets
Uiterlijk 23 mei Indien van toepassing nemen de leerkrachten het advies in
heroverweging. In dat geval wordt dit met ouders
gecommuniceerd.