Groep 6B

 

1. Algemene vakinformatie

In groep 6 hebben de kinderen een vulpen, markeerstiften en een agenda nodig. Alle andere spullen worden door school verzorgd. Een (bescheiden) etui met potloden en stiften, schaar en lijm is ook handig om op school te hebben.

Tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar (de informatieavond) wordt een globale uiteenzetting gegeven van de leerstof in groep 6. Hieronder laten we een aantal onderwerpen zien die bij de diverse vakgebieden worden behandeld.

Rekenen
– getalbegrip t/m 100.000
– hoofdrekenen t/m 1.000
– Breuken
– kommagetallen
– meten, tijd en geldsommen
– cijferend optellen en aftrekken

Taal en spelling
De taalmethode werkt met een 4-stappenplan.
Stap 1: Op verkenning
Stap 2: Uitleg
Stap 3: Aan de slag
Stap 4: Terugkijken

Hierdoor worden de kinderen op overzichtelijke wijze door de leerstof heen geholpen.

De diverse taalgebieden spreken en luisteren, woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spelling komen in afwisselende werkvormen wekelijks aan bod.

Op het gebied van spelling wordt er gewerkt met 3 spellingsgroepen:
– Klankwoorden: je hoort hoe je het woord schrijft.
– Regelwoorden: je past de spellingsregel toe die bij het woord hoort.
– Weetwoorden: je onthoudt hoe je het woord schrijft.
In groep 6 komt daar een 4e groep bij:
– Werkwoorden

De spellingsgroepen hebben een code, bijvoorbeeld R12 (=Regelwoorden). Hiermee kunnen de kinderen makkelijk de spellingsregel die hierbij hoort opzoeken in hun uitlegkaartenboekje. Op de website vermelden we met welke spellingscategorie geoefend gaat worden, zodat de kinderen thuis alvast kunnen oefenen met die spellingsmoeilijkheid.

Engels
Per thema wordt een schriftelijke toets afgenomen. De mondelinge vaardigheid wordt in de lessen getoetst.

Geschiedenis
We werken dit jaar over de volgende onderwerpen:
1.    Handel overzee (1600 – 1700)
2.    Slavernij (1700 – 1800)
3.    Industrie in Nederland (1800 – 1900)
4.    De Tweede Wereldoorlog (1900 – 1950)
5.    Welvaart in Nederland (1950 – nu)

Aardrijkskunde
Onderwerpen die dit jaar aan bod komen:
1.    Water
2.    Werk en energie
3.    De aarde beweegt
4.    Streken en klimaten
5.    Allemaal mensen

Bij elk thema wordt ook de topografie van twee of drie provincies behandeld.

Biologie
Wekelijks kijken we dit jaar Nieuws uit de Natuur. Dit is een educatieve uitzending van Schooltv met onderwerpen uit de natuur en techniek. Door middel van werkboekjes kunnen de kinderen het geleerde toepassen. Dit vak wordt ook per onderwerp getoetst.

2. Huiswerk
De vakgebieden aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, Engels en biologie worden per thema getoetst. Op de site wordt (minimaal) één week van te voren aangegeven wanneer er een toets is. De leerbladen worden bij de behandeling van het eerste thema uitgedeeld. De leerlingen krijgen dan de leerstof voor het hele jaar mee. Bewaar de leerbladen dus goed, zodat ze bij een volgende thema weer makkelijk gebruikt kunnen worden.

Voor taal en rekenen wordt incidenteel huiswerk opgegeven. De kinderen moeten (in ieder geval) iedere woensdag hun agenda bij zich hebben, om het huiswerk voor de komende week erin te zetten.

3. Gym-, pauze- en godsdiensttijden

Gymtijden 
maandag13.00 – 14.00 uur 
vrijdag 14.00 – 15.00 uur 
Dus gym- en douchespullen niet vergeten!  
pauze 
eten en drinken 10.00 – 10.15 uur 
buitenspelen10.15 – 10.30 uur 
Godsdienst  
donderdag 09.15 – 10.00 uur 

4. Klassenouders en luizenouders|
Klassenouders
De klassenouders zijn het aanspreekpunt bij feesten, zoals Kerstmis en Pasen. Zij coördineren ook het verdelen van de activiteiten over eventuele andere ouders, mocht dit nodig zijn. Wanneer we de hulp van ouders nodig hebben bij crea-ochtenden, begeleiding bij een Museonles, een schaatsuitje o.i.d., dan zullen de leerkrachten hiertoe een aparte oproep doen. Hiermee voorkomen we dat de klassenouders het gehele jaar door alle zaken moeten regelen. Daarom is het handig om de e-mailadressen van alle ouders te hebben, zodat de leerkracht ouders kan mailen, mocht uw hulp bij een activiteit nodig zijn.

Luizenouders
Op maandagochtend wordt er luizen geplozen.

Wilt u zelf ook altijd in de gaten houden of er tekenen zijn die duiden op luizen? Het is in het belang van alle kinderen en ouders dat er adequaat wordt gehandeld bij het vinden van (oude) neten of luizen.

5. Gesprekken
Indien u vragen heeft over de vorderingen van uw kind(eren) kunt u na schooltijd even langs komen om een afspraak te maken. Indien de groepsleerkracht enige aanleiding ziet om met u als ouder(s) een gesprek aan te gaan, zullen wij u benaderen om een afspraak te maken. Gedurende het jaar, buiten de rapportbesprekingen om, kunnen wij u ook uitnodigen om (de vorderingen van) een handelingsplan te bespreken.

6. Spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk
In de loop van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 zelfstandig twee opdrachten moeten uitvoeren; het houden van een spreekbeurt en het houden van een boekbespreking. Hiervoor hebben we twee tijdsvakken gekozen:
– Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
– Tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie

Na de voorjaarsvakantie starten we met de werkstukken. Hieraan gaan we onder schooltijd werken. Middels een stappenplan leren ze op school hoe ze een werkstuk moeten maken. We kunnen de hulp van ouders goed gebruiken om kinderen te begeleiden. De uitwerking van het werkstuk moeten de kinderen thuis doen. Na de meivakantie moet het werkstuk worden ingeleverd.