De veilig gelegen school in de regio

Er zijn 4 veilige toegangswegen naar de ingang van ons schoolgebouw. Dat maakt ons uniek! Geen drukte voor school met auto’s en parkeren, er is namelijk altijd een rustige en veilig afgesloten route voor uw kind naar school.

Daarnaast is er ook een integraal veiligheidsplan waar veiligheid vooraan staat. Klik hier om dit te kunnen lezen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze scholen monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Scholen met Succes.

Dit is een tweejaarlijkse peiling die onze school sinds 2021 digitaal afneemt bij de groepen 7 en 8. In het schooljaar 2021-2022 zullen we intern bespreken of we dit willen uitbreiden naar de groepen 5 en 6 Tevens zijn we aan het onderzoeken welke volgsystemen we voor de leerlingen in de groepen 1/2 willen invoeren.

Naast de peilingen van Scholen met Succes, monitoren we de veiligheidsbeleving op sociaal vlak jaarlijks tweemaal. Hiervoor gebruiken we de monitor van Visieon. Hierin worden alle leerlingen meegenomen.

Anti-pestprogramma

Op onze school hanteren wij een actief anti-pestbeleid:

  • Op iedere school kan pesten voorkomen. Wij leggen de kinderen uit, dat er een (groot) verschil is tussen plagen en pesten. Bij pesten is er sprake van herhaaldelijk terugkerend gedrag, bedoeld om iemand pijn te doen of te kwetsen. En dat wordt door ons absoluut niet getolereerd! Het is van groot belang dat pestgedrag snel gesignaleerd wordt. Als u thuis merkt dat er op dit gebied iets speelt, meld dit dan direct bij de leerkracht! In eerste instantie is hij/zij degene die vanuit zijn/haar professionaliteit het probleem zal proberen op te lossen. De leerkracht bespreekt dit altijd ook met de ouders van de betrokken leerlingen.
  • Als blijkt, dat het probleem niet direct op te lossen is, neemt de leerkracht contact op met een van onze ‘anti-pest-coördinatoren’. Zij beslissen dan in overleg met de directie welke aanvullende maatregelen worden genomen. Uiteraard worden de ouders daar bij betrokken.
  • Op school zijn de twee anti-pest-coördinatoren aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen en/of ouders. Dit zijn Peter de Haan (Intern Begeleider) en Anja Persoon (directieassistente). Zij worden regelmatig bijgeschoold om hun taak goed uit te kunnen voeren. Bij de oplossing van een eventueel pestprobleem kan onze Schoolmaatschappelijk werker, Maya Ramesar, ook een rol spelen.
  • We hanteren schoolbreed een “anti-pestprotocol”. Dit kunt u vinden op onze website.
  • In elke groep hangt het “anti-pestprotocol” op een duidelijk zichtbare plaats. Hierop staan regels waaraan iedereen zich dient te houden. Aan het begin van het jaar wordt dit protocol uitvoerig in iedere groep besproken. Het protocol komt gedurende het schooljaar regelmatig aan de orde.
  • In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ wordt uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp; het komt dan ook regelmatig terug in de lessen.
  • Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we het “Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling” (Viseon). Dit is een leerlingvolgsysteem dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen volgt van de groepen 3 t/m 8.
  • In de groepen 5 t/m 8 houdt de directeur met de groepsleerkracht periodiek kringgesprekken over de sfeer in de klas. Aan de orde komt wat goed gaat in de klas en wat verbeterd kan worden. Ieder kind heeft daarbij zijn/haar inbreng. Ter plekke worden er afspraken gemaakt, die bewaakt worden door de groepsleerkracht. Onze ervaring is dat dit preventief erg goed werkt.
  • Onze school heeft een “Sociaal Veiligheidsplan” opgesteld.
  • Aan het begin van het schooljaar worden er in de groepen 6 t/m 8 workshops gegeven door een externe deskundige over Sociale- en Media-veiligheid.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres
Anti-pestcoördinator Marline van der Vorm m.van dervorm@bohemenkijkduinschool.nl
Anti-pestcoördinator Peter de Haan p.dehaan@bohemenkijkduinschool.nl
Vertrouwenspersoon Hanneke Corsmit h.corsmit@bohemenkijkduinschool.nl
Vertrouwenspersoon Aafje van Voorst a.talmon@bohemenkijkduinschool.nl
Vertrouwenspersoon Peter de Haan p.dehaan@bohemenkijkduinschool.nl

Anti-pestcoördinator en vertrouwens persoon

Functie Naam E-mailadres
Anti-pestcoördinator Anja Persoon a.bosman@bohemenkijkduinschool.nl
Anti-pestcoördinator Peter de Haan p.dehaan@bohemenkijkduinschool.nl
Vertrouwenspersoon Anja Persoon a.bosman@bohemenkijkduinschool.nl
Vertrouwenspersoon Aafje van Voorst a.talmon@bohemenkijkduinschool.nl