Heeft u een klacht of bezwaar? Dan kunt u hier klikken om dit te melden!

Op de Bohemen Kijkduinschool hebben we te maken met zo’n 800 ouders van onze 500 leerlingen. Deze omvang van het aantal ouder(s)/verzorger(s) brengt beperkingen met zich mee, bijvoorbeeld waar het gaat om het binnenkomen van de school om kinderen te brengen en te halen. Om de rust in de school te bewaren hebben wij een huisregelprotocol opgesteld. Het primaire proces van de school betreft zaken die betrekking hebben op de pedagogische en didactische taak van de school. De school is verantwoordelijk voor dit primaire proces. Via de Medenzeggenschapsraad kunnen ouders zich uitspreken over het beleid van de school.

Middels tevredenheidspeilingen monitoren we als school de bevindingen van de verschillende partners.

 • Een jaarlijkse peiling bij de leerlingen van de groepen 7 en 8
 • Een tweejaarlijkse peiling bij u als ouder(s)/verzorger(s)
 • Een tweejaarlijkse peiling bij de medewerkers

Met de gegevens uit deze peilingen bespreken we binnen de MR welke acties we als school kunnen oppakken en hoe we hierover communiceren naar u als betrokkene. Deze acties worden verder uitgezet binnen de jaarplannen en vervolgens geëvalueerd met de peilingen die daarop volgen.

Constructieve samenwerking

Het huisregelprotocol waarin de omgang tussen ouders en de school wordt benoemd, is bedoeld om een constructieve ouderparticipatie en een optimale communicatie mogelijk te maken. Respectvol omgaan met elkaar is daarbij de basis. Dit geldt voor alle geledingen: kinderen, leerkrachten en ouders. Wij verwachten dus ook van ouders dat ze met respect omgaan met elkaar, met de leerkrachten en met de kinderen! De keuze voor de OBS Bohemen Kijkduin impliceert het accepteren van dit protocol door de ouders.

U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om over de ontwikkeling van uw kind te praten. De volgende drie gedragingen dienen daarbij in acht genomen te worden:

 • Ouders spreken leerkrachten niet aan over het functioneren van de leerkracht
 • Ouders hanteren een loyale en respectvolle opstelling naar de school. De door u gemaakte keuze van de school impliceert veertrouwen in de school en haar medewerkers

Opmerkingen over het functioneren van de school kunnen worden neergelegd bij de directie of (op beleidsmatig niveau) bij de MR. Leidt dit niet tot tevredenheid dan zijn er andere mogelijkheden.

Mocht u onverhoopt klachten hebben over het onderwijs zoals dat aan uw kind wordt geboden of mocht er sprake zijn van een conflict, met een leerkracht, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot die leerkracht. Heeft dit niet het gewenste resultaat dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen via het secretariaat van de school. Daar zal de klacht samen met de betrokkenen vertrouwelijk behandelen. Indien de behandeling van de klacht niet naar uw tevredenheid plaatsvindt, kunt u contact opnemen met de IB’er of de directie van de school. Een eventuele vervolgstap is om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van ons bestuurskantoor DHS.

Mocht u nog steeds niet tevreden zijn dan kunt u contact opnemen met de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-280 95 90
Het meldpunt voor vertrouwensinspecteurs (voor discriminatie en extremisme) is: 0900-111 31 11

Aansprakelijkheid

Het is toegestaan dat kinderen hun telefoon meenemen naar school. Hier zijn regels aan verbonden voor de doorgang van de lessen en voor de borging van de privacybescherming.

 • Telefoons zijn tijdens schooltijden uit, niet op stand-by, maar uit, tenzij anders aangegeven door de leerkracht
 • Telefoons zijn binnen het gebouw en op het schoolplein uit, dus ook tijdens de overblijf
 • Smartwatches zijn niet toegestaan

Als de mobiele telefoon of smartwatches wel gebruikt worden, dan worden ze ingenomen door de leerkracht en in bewaring genomen bij het secretariaat. De school is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor schade aan, verlies van of diefstal van persoonlijke eigendommen van kinderen of ouders. Dit geldt ook voor mobiele telefoons en smartwatches en ook tijdens uitjes, schoolreizen of kamp.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kind. Het is dus van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymles een bril stuk gaat doordat er een bal tegenaan komt. Er is dan sprake van ongelukkige samenloop van omstandigheden. Die schade valt onder geen enkele aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet vergoed.

Fietsen stallen is voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal die tijdens het stallen op het schoolplein opgelopen wordt. Dit geldt ook voor schade of diefstal van de fietsen op een andere locatie waar naar toe gefietst wordt met de school.

Allergieën en medicijngebruik

Is uw kind allergisch of gebruikt hij/zij medicijnen? Geef dit dan door aan de leerkracht(en) van uw kind en aan het secretariaat van de school. Zorg er altijd voor dat de benodigde medicijnen aanwezig zijn in de klas of bij het secretariaat en eventueel ook bij de overblijf en informeer de school over het gebruik hiervan.

De school is echter nooit verantwoordelijk voor het toedienen van medicatie. Er wordt te aller tijden gehandeld vanuit de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Ook bij (zware) allergieën is het van groot belang dat u als ouder samen met de school hierin optrekt. De ouderraad en de klassenouders hebben een belangrijke rol bij de verschillende festiviteiten op school. Zij overleggen met de school over allergieën van kinderen en dragen daarbij zo goed mogelijk zorg voor passende traktaties. Als ouder blijft u altijd verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind (eren) en kunt u altijd iets meegeven.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen, juf Aafje, meester Peter en juf Hanneke, kunnen een rol spelen wanneer er volgens u niet naar behoren met een klacht wordt omgegaan of wanneer u vertrouwelijke zaken wil bespreken. Een vertrouwenspersoon kunt u ook aanspreken wanneer er naar uw mening sprake is van ongewenste intimiteiten. Of er sprake is van een vorm van intimiteit en of die intimiteit als ongewenst wordt ervaren, is heel persoonlijk. Wij gaan ervanuit dat wanneer iemand een contact ervaart als ongewenste intimiteit daar ook sprak van kan zijn. Wij vinden ook dat wanneer leerkrachten, ouders of leerlingen van de school hiermee worden geconfronteerd er binnen de school een aanspreekpunt moet zijn.

Wat kan de leerkracht, ouder of leerling van de vertrouwenspersoon verwachten?

 • Vertrouwen, discretie en een serieuze houding
 • Doorverwijzing naar professionele hulp en/of de centrale vertrouwenspersoon van het bestuurskantoor indien gewenst

De officiële vertrouwenspersonen van ons bestuurskantoor DHS zijn:

 • Mw. Marion Ferber; marion.ferber@ziggo.nl, 06-46611833
 • Dhr. Albert van der Zalm; info@albertvanderzalm.nl, 06-51993618

Afspraken en regels

De school hanteert graag duidelijke regels. Er zijn algemene regels, klassenregels, gymregels, regels voor het buitenspelen, kortom een overvloed aan regels.
Komend schooljaar willen we de hoeveelheid aan regels en afspraken die binnen en buiten de school gelden duidelijker in beeld brengen en ze ook actief onder de aandacht brengen. Dit zijn de standaard normen en waarden die wij de kinderen willen leren en daarin het goede voorbeeld geven. Deze regels gelden voor een ieder die het gebouw betreedt en zorgt voor voorspelbaarheid en veiligheid.

Daarnaast vinden we de volgende afspraken en regels vanzelfsprekend als het gaat om gezondheid en veiligheid:

 • Geen honden op het plein
 • Niet roken om en op het schoolplein
 • Een kwartier voor en na schooltijd is voetbal, fiets en stepvrij

Kinderen die op de fiets naar school komen zetten hun fiets op de daarvoor aangewezen plaats. Fietsen op de speelplaats is voor iedereen, zowel voor kinderen als voor ouders, verboden.

Schorsing en verwijdering

Het gebeurt gelukkig zelden, maar het kan noodzakelijk zijn om over te gaan op schorsing of zelfs verwijdering van een leerling. Een besluit daartoe wordt genomen door het bevoegd gezag van de school. In de praktijk draagt de directie van de school zorg voor de besluitvorming en uitvoering van dit
soort zaken. Voor schorsing en verwijdering van een leerling bestaat een protocol, opgesteld door ons bestuur. Dit protocol is desgewenst op te vragen bij de directie van de school. Schorsingen en verwijderingen dienen gemeld te worden bij de onderwijsinspectie en vormen een officieel document in het dossier van de leerling.

School- en pleinverbod

In uiterste gevallen kan het zijn dat het bevoegd gezag dient op te treden tegen ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van een ouder van een leerling. De directie overweegt hiertoe over te gaan wanneer er een onveilige situatie ontstaat voor de leerlingen, mede-ouders of medewerkers. In eerste instantie wordt er een waarschuwing gegeven. Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, wordt gemeld dat er de kans bestaat op een school- en pleinverbod. Bij geen gehoor wordt de ouder gevraagd het gebouw en het plein te verlaten, om de rust te bewaken. In samenwerking met het bestuurskantoor en de wijkagent wordt het school- en pleinverbod voor een bepaalde periode vastgesteld. Na deze periode is er ruimte voor een gesprek. Indien dit gesprek positief verloopt, kan het verbod worden opgeheven.

Communicatieverbod

Indien onze afspraken omtrent de communicatie niet worden nageleefd, kan het noodzakelijk zijn om over te gaan op een communicatieverbod tussen ouders en een leerkracht of zelfs met de school. Dit gebeurt gelukkig (bijna) nooit. We wensen te aller tijden positief, respectvol en constructief te communiceren met elkaar. Zowel in de verbale communicatie als in de non- verbale communicatie, zoals op schrift.

Parkeren

Wij adviseren uw kind(eren) weg te brengen en op te halen met de fiets of wandelend. Mocht u er toch voor kiezen met de auto te komen dan is de bedoeling uw auto te parkeren in een van de daarvoor bestemde parkeervakken. Het kan zijn dat u iets verderop moet parkeren vanwege drukte. Dit heeft te maken met de veiligheid van de kinderen, maar ook met respect voor onze buren.

Onze school heeft een Veiligheidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk hebben georganiseerd. Het veiligheidsplan is te vinden op onze website. Op een grote school, waar veel kinderen en volwassen verblijven, dient uiteraard aandacht geschonken te worden aan het aspect veiligheid. De brandweer en de Arbodienst hebben hiervoor regels geformuleerd. Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de meeste recente brandweereisen. Jaarlijks wordt er een grote ontruimingsoefening gehouden. Deze ontruiming staat onder leiding van onze gecertificeerde BHV’ers. Voor alle calamiteiten (ongevallen, besmettelijke ziekten e.d.) worden de standaardprocedures van de Arbeidsinspectie, de Arbodienst en/of GGD gevolgd. Een belangrijk onderdeel is de verkeersveiligheid rond de school. Onze MR heeft in het verleden een aantal verkeersmaatregelen rond de school door de gemeente weten te realiseren. (o.a. schoolzone, zebra’s, waarschuwingsborden). Rond de begin- en eindtijd van de school wordt er nog steeds soms dubbel geparkeerd rond de school. Dit kan voor de kinderen, voor uzelf en voor onze buren gevaarlijke situaties opleveren. We willen u dan ook dringend vragen om nooit dubbel te parkeren. Maar ook niet voor de opritten van onze buren s.v.p.! We rekenen op uw medewerking! Een belangrijk aspect van de veiligheid is de mogelijkheid c.q. onmogelijkheid voor onbevoegden de school te kunnen betreden. Wij doen er alles aan om de toegangsdeuren van de school onder schooltijd gesloten te houden. Zo zijn de deurklinken va de buitendeuren vervangen door deurknoppen, waardoor de deuren zonder sleutel alleen van binnenuit geopend kunnen worden. Bij de hoofdingang van de school is een camera geplaats waardoor wij kunnen zien wei er aan de deur staat. Buitendeuren kunnen van binnenuit worden geopend. Het is van groot belang, dat de ouders de school helpen bij het bewaren van de veiligheid. Dus na het bezoek aan de school: de deur altijd dicht doen in het slot.