Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
  • Klassenouder

Medezeggenschapsraad

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat voor de helft uit ouder(s)/verzorger(s), de OMR en voor de andere helft uit personeel, de PMR. De MR is het officiële overlegorgaan voor het bevoegd gezag (de directie) wanneer het om beleid en overige zaken gaat die de school betreffen. De MR beschikt over een jaarplanning en een reglement. De jaarplanning zal ieder jaar worden geëvalueerd. Het reglement vertelt hoe de MR wordt samengesteld en hoe deze werkt.

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groepje ouders die de organisatie van de festiviteiten hier op school begeleidt. Dit doen zij in samenwerking met de klassenouders van de groepen. De OR is hierin het overlegorgaan voor de klassenouders. De financiering van de OR worden beheerd door de  penningmeester, een ouder die daar affiniteit mee heeft. De voorzitter van de ouderraad houdt de organisatie van de festiviteiten bij. De OR gebruikt hierbij uw vrijwillige bijdrage voor de festiviteiten.