Informatie over ons kleuteronderwijs

Voor de ouders van onze kleuters hebben we een uitgebreid informatiepakket samengesteld, waarin alle informatie over de gang van zaken in de groepen 1/2 is opgenomen. De informatie wordt door de leerkracht meegegeven aan iedere ouder van een nieuwe leerling. Zoals u weet mogen kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Wij gaan ervan uit dat kinderen zindelijk zijn als zij naar school gaan. Een aantal weken voordat het kind vier haar wordt, stuurt de school een kaartje waarop de groep en de naam van de leerkracht(en) staan. Ouders kunnen contact opnemen met de leerkracht om de dagelijkse gang van zaken door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. Spelend leren staat centraal in de kleutergroepen. Er wordt rond een thema of onderwerp gewerkt middels de projecten van Kleuteruniversiteit aangevuld met rijm- en luisterspellen, begrippendiagram, telspellen, kleur- en vormenspellen, sorteer- en rubriceermaterialen, voorbereidend lees en rekenmaterialen, bewegingsonderwijs en spellessen.

Organisatie van het onderwijs

Ieder kind kan zich bij ons zo ontwikkelen dat het een zinvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij en zich binnen de maatschappij zelf optimaal verder kan ontwikkelen. Wij vinden naast resultaten, het stimuleren van zelfstandigheid, zelf verantwoordelijk zijn, zelfvertrouwen en zelf leren leren en het leren leven (burgerschap) van even grote waarde. Het leren van het kind zelf staat centraal!

Vanaf groep 1/2 wordt gewerkt met doelen die per leerjaar worden nagestreefd middels thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De focus ligt hierbij op spelend leren en op ontwikkeling van de executieve functies.

Vanaf groep 3 leren kinderen de basisvaardigheden van het voorgeschreven curriculum. Deze is leidend voor ons onderwijsaanbod. Wij bieden rekenen, taal, spelling technisch en begrijpend lezen, zaakvakken en expressievakken, verkeer, Engels, bewegingsonderwijs, techniek en nog in ontwikkeling ict-vaardigheden en digitale geletterdheid. Kinderen leren hier spelend, onderzoekend, bewegend, samenwerkend en integraal.

Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Schooltijden op woensdag zijn van 08:30 uur tot 12:00 uur.

Met de keuze voor de schooltijden in combinatie met de schoolvakanties en vrije (studie)dagen voldoet de school ruimschoots aan de verplichte onderwijstijd van 7520 uur na 8 jaar onderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Het aanbod binnen ons kleuteronderwijs., Thematisch onderwijs en Passend leerlingvolgsysteem. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school met Triodus Rataplan

Binnen ons gebouw is een peuterspeelzaal (Rataplan) gevestigd van de stichting Triodus-SWK. De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. De opzet is dat de kinderen wanneer zij 4 jaar oud zijn, kunnen doorstromen naar onze school. Dat kan alleen als zij op tijd zijn ingeschreven (en geplaatst) op onze school, d.w.z. op 3-jarige leeftijd!

Handige informatie voor ouders

De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015 en geldt voor kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder? Neem dan telefonisch contact op met ons (070-3681338) zodat we u kunnen informeren of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

Kennismaken en oriënteren Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden met een rondleiding (voor ouders van kinderen tot 4 jaar). Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsochtenden; u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over de data en tijden. Tevens kunt u zich dan opgeven voor het bijwonen van een bijeenkomst. Aanmelden Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag.

Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl Meer aanmeldingen dan plaatsen Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 plaats voor maximaal 68 leerlingen in groep 1 Het maximumaantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximumaantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Op scholen zonder leerlingplafond kunt u uw kind direct aanmelden (vanaf 3 jaar). Daar vindt geen loting plaats. Voorkeurslijst van scholen Omdat we soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst. Voorrangsregels Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • U werkt zelf op onze school
  • Uw kind gaat naar de peuteropvang (Rataplan van Triodus) waarmee wij nauw samenwerken.

Zijn er meer aanmeldingen dan vooraf bepaald is als maximum leerlingplafond per aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Bericht van plaatsing Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. Inschrijven Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.

Op tijd aanmelden! Op onze school is het dus van groot belang dat uw kind aangemeld wordt zodra het drie jaar oud is. Ook broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten!! Broertjes en zusjes van onze leerlingen, kinderen van “onze” peuterspeelzaal “Rataplan” worden op onze school met voorrang geplaatst, mits zij op tijd zijn aangemeld! Als uw kind is ingeschreven en geplaatst, krijgt u zo’n zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, een uitnodiging om met uw kind kennis te maken met de leerkracht en de school. In overleg met de leerkracht kan eventueel daarna een ‘wenperiode‘ worden afgesproken. Het beleid van de school is om broertjes en zusjes niet in dezelfde groep te plaatsen.

Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook erg belangrijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Wij verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij de school en dat zij de school steunen. Wij werken aan de kwaliteit van die samenwerking door te proberen u steeds zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken die de school en uw kind betreft. Zowel schriftelijke (digitale) als mondelinge (digitale) communicatiemogelijkheden worden gebruikt. Belangrijke informatie vindt u in de nieuwsbrief. Om informatie zoals de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, dient u zich aan te melden op Social Schools. Via dit digitale ouderplatform ontvangt u onder andere ook wekelijks informatie over de groep van uw kind.

Voor Engels maken we gebruik van het programma “Early Bird”. (www.earlybirdie.nl). In de groepen 1 t/m 3 maken we gebruik van de interactieve methode “Ipocket”. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Our discovery island”, een vervolg op “Ipocket”. Voor de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid laten we ons inspireren door de vier seizoenen. Daarnaast sluiten we aan bij de thema’s die op dat moment aan de orde zijn. Vanaf de kleuters tot en met groep 8 hanteren we een doorgaande lijn in het aanleren van diverse technieken. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de nieuwe en eigentijdse methode “Leefstijl”. Het schoolteam heeft een uitgebreide training hiervoor gevolgd. Voor het vak muziek hebben we twee vakleerkrachten, die dit schooljaar alle groepen les zullen geven; ook de kleuters. Daarnaast verzorgt “Ready to Play” ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Handige informatie voor ouders

De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015 en geldt voor kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder? Neem dan telefonisch contact op met ons (070-3681338) zodat we u kunnen informeren of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

Kennismaken en oriënteren Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden met een rondleiding (voor ouders van kinderen tot 4 jaar). Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsochtenden; u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over de data en tijden. Tevens kunt u zich dan opgeven voor het bijwonen van een bijeenkomst. Aanmelden Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag.

Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl Meer aanmeldingen dan plaatsen Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 plaats voor maximaal 68 leerlingen in groep 1 Het maximumaantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximumaantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Op scholen zonder leerlingplafond kunt u uw kind direct aanmelden (vanaf 3 jaar). Daar vindt geen loting plaats. Voorkeurslijst van scholen Omdat we soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst. Voorrangsregels Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/
    stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • U werkt zelf op onze school
  • Uw kind gaat naar de peuteropvang (Rataplan van Triodus) waarmee wij nauw samenwerken.

Zijn er meer aanmeldingen dan vooraf bepaald is als maximum leerlingplafond per aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Bericht van plaatsing Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. Inschrijven Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.

Op tijd aanmelden! Op onze school is het dus van groot belang dat uw kind aangemeld wordt zodra het drie jaar oud is. Ook broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten!! Broertjes en zusjes van onze leerlingen, kinderen van “onze” peuterspeelzaal “Rataplan” worden op onze school met voorrang geplaatst, mits zij op tijd zijn aangemeld! Als uw kind is ingeschreven en geplaatst, krijgt u zo’n zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, een uitnodiging om met uw kind kennis te maken met de leerkracht en de school. In overleg met de leerkracht kan eventueel daarna een ‘wenperiode‘ worden afgesproken. Het beleid van de school is om broertjes en zusjes niet in dezelfde groep te plaatsen.

Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook erg belangrijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Wij verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij de school en dat zij de school steunen. Wij werken aan de kwaliteit van die samenwerking door te proberen u steeds zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken die de school en uw kind betreft. Zowel schriftelijke (digitale) als mondelinge (digitale) communicatiemogelijkheden worden gebruikt. Belangrijke informatie vindt u in de nieuwsbrief. Om informatie zoals de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, dient u zich aan te melden op Social Schools. Via dit digitale ouderplatform ontvangt u onder andere ook wekelijks informatie over de groep van uw kind.

Voor Engels maken we gebruik van het programma “Early Bird”. (www.earlybirdie.nl). In de groepen 1 t/m 3 maken we gebruik van de interactieve methode “Ipocket”. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Our discovery island”, een vervolg op “Ipocket”. Voor de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid laten we ons inspireren door de vier seizoenen. Daarnaast sluiten we aan bij de thema’s die op dat moment aan de orde zijn. Vanaf de kleuters tot en met groep 8 hanteren we een doorgaande lijn in het aanleren van diverse technieken. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de nieuwe en eigentijdse methode “Leefstijl”. Het schoolteam heeft een uitgebreide training hiervoor gevolgd. Voor het vak muziek hebben we twee vakleerkrachten, die dit schooljaar alle groepen les zullen geven; ook de kleuters. Daarnaast verzorgt “Ready to Play” ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Toelatingsbeleid

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van de school die een plaats kan aanbieden. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunne wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Het aanmelden van kinderen op Haagse scholen voor de groepen 2 t/m 8 is per school geregeld. Voor informatie kunt u het best even telefonisch contact met ons opnemen via 070 – 36 81 338