Ieder kind kan zich bij ons zo ontwikkelen dat het een zinvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij en zich binnen de maatschappij zelf optimaal verder kan ontwikkelen. Wij vinden naast resultaten, het stimuleren van zelfstandigheid, zelf verantwoordelijk zijn, zelfvertrouwen en zelf leren leren en het leren leven (burgerschap) van even grote waarde. Het leren van het kind zelf staat centraal!

Vanaf groep 1/2 wordt gewerkt met doelen die per leerjaar worden nagestreefd middels thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De focus ligt hierbij op spelend leren en op ontwikkeling van de executieve functies. Vanaf groep 3 leren kinderen de basisvaardigheden van het voorgeschreven curriculum. Deze is leidend voor ons onderwijsaanbod. Wij bieden rekenen, taal, spelling technisch en begrijpend lezen, zaakvakken en expressievakken, verkeer, Engels, bewegingsonderwijs, techniek en nog in ontwikkeling ict-vaardigheden en digitale geletterdheid. Kinderen leren hier spelend, onderzoekend, bewegend, samenwerkend en integraal.

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Schooltijden op woensdag zijn van 08:30 uur tot 12:00 uur.

Met de keuze voor de schooltijden in combinatie met de schoolvakanties en vrije (studie)dagen voldoet de school ruimschoots aan de verplichte onderwijstijd van 7520 uur na 8 jaar onderwijs.

Bewegingswonderwijs

Voor het vak muziek zijn er twee externe vakleerkrachten beschikbaar die alle groepen muzieklessen geven. Daarnaast verzorgt Ready tot Play ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Voor het vak humanistische en godsdienstige vorming wordt er een externe vakleerkracht beschikbaar die voor de groepen 5 en 6 deze lessen verzorgt.

Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 hebben één of meer keer per week bewegingsonderwijs. Voor dit vak schrijven we geen verplichte kleding voor; wél gaan we ervan uit dat de kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs sportkleding dragen.

Jongens: gymbroek, T-shirt en eventueel gymschoenen
Meisjes: gymbroek, T-shirt of gympakje en eventueel gymschoenen

 • Met gymschoenen worden niet de gymschoenen bedoeld die kinderen ook buiten dragen.
 • Een gym T-shirt wordt alleen tijdens de les bewegingsonderwijs gedragen en moet dus apart worden meegenomen.
 • Geen hemd onder het T-shirt tenzij er, na de les bewegingsonderwijs, een schoon hemd wordt aangetrokken.
 • Graag iedere dag de vuile was mee naar huis laten nemen.
 • Sieraden kunnen tijdens de les bewegingsonderwijs bij de vakleerkracht worden afgegeven; hij draagt daarvoor echter géén verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat kleding, schoenen en tas voorzien zijn van de naam van uw kind.
 • Als uw kind niet mee mag doen met de les bewegingsonderwijs geeft u daarvoor dan een briefje mee of neem contact op met de school.
 • De kinderen moeten vanaf groep 3 na iedere les bewegingsonderwijs douchen. Zorg dat uw kind een handdoek mee heeft op de dagen dat hij/zij bewegingsonderwijs heeft. In de groepen 3, 4 en 5 mogen de leerlingen maximaal 3 keer hun gymleren vergeten, voor de groepen 6, 7 en 8 is dit 1 keer. Als de leerling zijn of haar kleren vergeten is, krijgen ze een kleding set te leen.
 • De kinderen mogen tijdens het douchen geen gebruik maken van zeep, shampoo en andere dingen om de tijd die ze onder douche doorbrengen zo kort mogelijk te houden.

Adviesteams

Adviesteam 2-3

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3, dienen kinderen een bepaalde rijpheid te hebben om het onderwijs van groep 3 aan te kunnen. Voor de kinderen die tussen de herfst en de kerst geboren zijn en dus ook rond hun vierde verjaardag in deze periode op de basisschool starten, hebben we extra observatie nodig. Vanaf komend schooljaar biedt de onderbouw, groepen 1/2 , een informatieve ouderavond omtrent dit onderwerp, gegeven door de leerkrachten van groep 3. Alle ouders van kinderen in groep 2 zijn uitgenodigd en krijgen informatie over de rijpheid die de basis vormt voor een goede doorgang binnen het reguliere onderwijs. Onze Bouw!coördinator observeert deze kinderen in de periode na de kerst tot aan de meivakantie, heeft gesprekken met de leerkracht en houdt korte
lijnen met de IB’er. In de periode daarna komen we, leerkrachten groepen 1/2 , leerkrachten groepen 3, SVIB (school video interactie begeleiding), IB en dir bijeen. Dit is het moment waar we de ontwikkeling van deze kinderen extra bespreken. In individuele gesprekken met de ouders worden tussentijdse bevindingen gecommuniceerd. Niet ieder kind is gebaat bij een overgang naar groep 3. In samenwerking met ouders maken we dit besluit. Echter is de mening van school (het adviesteam) doorslaggevend, aangezien de leerkrachten de kinderen in hun onderwijsbehoefte voorzien.

De vorming van twee groepen 3 met de oudste kleuters uit vijf combinatiegroepen gaat als volgt: De volgende criteria hebben we hierbij in acht genomen:

 • We vragen ieder kind twee vriendjes/vriendinnetjes uit te kiezen waar ze mee naar groep 3 zouden willen gaan (de wensen van de kinderen worden vergeleken met het inzicht van de leerkracht(en) hierover
 • We kijken naar het cognitieve niveau
 • De aanwezige onderwijsbehoefte, eventuele zorg en/of uitdaging
 • We kijken naar een evenredige verhouding jongens/meisjes
 • We kijken naar de grootte van beide groepen Bij elke groep verdelen we de oudste kleuters over twee groepen 3. De ene helft van de groep stroomt door naar 3A en de andere helft stroomt door naar groep 3B. We verwachten dat de band tussen beide groepen 3 tot en met groep 8 geborgd blijft, omdat de kinderen elkaar vanaf de kleutergroep al kennen. Dit geeft voordelen bij groepsdoorbroken werken en bij gezamenlijke uitjes, zoals de zwemlessen, schoolreizen en kamp. Ieder kind went aan de nieuwe situatie. De groepen starten gezamenlijk met een nieuw begin en een nieuw groepsvormingsproces.

Adviesteam niveau groep 7 en advies groep 8

De werking van het adviesteam voor groep 7 en 8 heeft eenzelfde werking. Dit team bestaat uit de leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8, IB en directie.

De school stelt aan de hand van de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6, de (huis)werkhouding, thuissituatie, motivatie, observaties en de gegevens van de methodetoetsen en Cito-toetsen een advies op voor het VO.

De individuele trends vanuit de bovengenoemde gegevens vanaf groep 6 worden bekeken en gebruikt om een niveau-indicatie te geven, in groep 7 een niveau-advies en vervolgens in groep 8 om een (definitief) advies te geven. In deze periode van extra overleg wordt bekeken welke kinderen een grotere achterstand hebben dan twee jaar op voornamelijk rekenen en begrijpend lezen. Dit zijn de maatstaven voor het VO, voorgezet onderwijs. Ook wordt er gekeken naar kinderen die meer presteren en dus meer uitdaging nodig hebben.

Ons doel is om kinderen zo goed door te verwijzen dat zij direct goed op hun plek komen te zitten om hun ontwikkeling, na de overgang naar het vo kunnen voortzetten. NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. Resultaten vanuit de NIO tellen ook mee voor het definitieve advies. Met de uitslag van de NIO is het ook mogelijk na te gaan of een leerling binnen het voortgezet onderwijs straks behoefte heeft aan extra ondersteuning of extra uitdaging.

Speelplein

Om de drukte op de speelpleinen tijdens de pauzes een beetje te verdelen, zijn de pauzes van de kinderen verdeeld van 10.00 uur tot 10.45 uur:

Groepen 3 en 4 van 10.00- 10.15 uur, groepen 5 en 6 10.15- 10.30, groepen 7 en 8 10.30- 10.45 uur. Twee groepsleerkrachten houden toezicht tijdens het buiten spelen.

De speeltoestellen worden ieder schooljaar gecontroleerd door een gecertificeerd keuringsbedrijf (CTB-Haaglanden). Het speelplein is inmiddels gerenoveerd: obstakels zijn verwijderd en onder de speeltoestellen is valbescherming volgens de norm aangebracht.

De kleuters maken, in het kader van de veiligheid, gebruik van twee aparte speelpleinen. Eén plein beschikt over een klimrek, het andere plein heeft een kleuterglijbaan. De pleinen zijn tijdens het buitenspel afgesloten door een afsluitbaar hek.

EHBO

Kinderen die een ongelukje hebben gehad, melden zich bij Anja Persoon (EHBO gediplomeerd).

Wanneer het een ongeluk betreft waarbij hulp nodig is van een arts, worden de ouders ingeschakeld om hun kind nader te laten onderzoeken. Als er grote spoed vereist is, wordt een ambulance gebeld of gaat één van de teamleden direct met het kind naar het JKZ. De ouders worden dan door school op de hoogte gebracht.