Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Vanaf 1 oktober 2018 is de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school veranderd. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De nieuwe procedure komt ook tegemoet aan wensen van ouders. De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015 en geldt voor kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder? Neem dan telefonisch contact op met ons (070-3681338) zodat we u kunnen informeren of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind. Kennismaken en oriënteren Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden met een rondleiding (voor ouders van kinderen tot 4 jaar). Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsochtenden; u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over de data en tijden. Tevens kunt u zich dan opgeven voor het bijwonen van een bijeenkomst. Aanmelden Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl Meer aanmeldingen dan plaatsen Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 plaats voor maximaal 68 leerlingen in groep 1 Het maximumaantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. Aanmeldperioden De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximumaantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl

U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Op scholen zonder leerlingplafond kunt u uw kind direct aanmelden (vanaf 3 jaar). Daar vindt geen loting plaats. Voorkeurslijst van scholen Omdat we soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst. Voorrangsregels Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • U werkt zelf op onze school
 • Uw kind gaat naar de peuteropvang (Rataplan van Gro-up) waarmee wij nauw samenwerken

Zijn er meer aanmeldingen dan vooraf bepaald is als maximum leerlingplafond per aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Bericht van plaatsing Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. Inschrijven Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.

Op tijd aanmelden! Op onze school is het dus van groot belang dat uw kind aangemeld wordt zodra het drie jaar oud is. Ook broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten!! Broertjes en zusjes van onze leerlingen, kinderen van “onze” peuterspeelzaal “Rataplan” worden op onze school met voorrang geplaatst, mits zij op tijd zijn aangemeld! Als uw kind is ingeschreven en geplaatst, krijgt u zo’n zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, een uitnodiging om met uw kind kennis te maken met de leerkracht en de school. In overleg met de leerkracht kan eventueel daarna een ‘wenperiode‘ worden afgesproken. Het beleid van de school is om broertjes en zusjes niet in dezelfde groep te plaatsen.

Aanmelden kinderen groep 2 t/m 8. Het aanmelden van kinderen op Haagse scholen voor de groepen 2 t/m 8 is per school geregeld. Elke school hanteert zijn eigen procedure en spelregels en houdt zelf een administratie bij van de aanmeldingen.

Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook erg belangrijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Wij verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij de school en dat zij de school steunen. Wij werken aan de kwaliteit van die samenwerking door te proberen u steeds zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken die de school en uw kind betreft. Zowel schriftelijke (digitale) als mondelinge (digitale) communicatiemogelijkheden worden gebruikt. Belangrijke informatie vindt u in de nieuwsbrief. Om informatie zoals de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, dient u zich aan te melden op Social Schools. Via dit digitale ouderplatform ontvangt u onder andere ook wekelijks informatie over de groep van uw kind.

In de eerste week van het scholjaar wordt u uitgenodigd voor een startgesprek met de (nieuwe) leerkracht(en). Uw kind is daarbij aanwezig. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht(en) en staat informatie door de ouders en het kind centraal. De kinderen zijn die dag vrij van school, behalve tijdens het gesprek.

Om goed in een samenleving te kunnen functioneren, moet je onder meer hebben geleerd om dat samen met anderen te doen. Je moet weten in hoeverre je rekening dient te houden met anderen, in hoeverre je kunt verwachten dat anderen rekening met jou zullen houden en… je moet hebben geleerd om te gaan met de verrassende momenten wanneer dingen anders gaan dan je had verwacht of anders gaan dan je had gehoopt. Aan dat leerproces besteden wij in alle groepen veel aandacht: Sociaal emotionele ontwikkeling is een rode draad die sterk bepalend is voor de leeractiviteiten in de groepen. Leren omgaan met anderen gaat volgens ons het best door met anderen om te gaan en elkaar te respecteren. Het is ook de reden waarom wij ervoor hebben gekozen om jongste en oudste kleuters met elkaar in één groep te zetten. Zo kunnen de jongste en oudste kleuters leren van elkaar en leren zij ook rekening te houden met elkaar.

Naarmate de overstap naar groep 3 dichterbij komt, worden de leerlingen, die in hun gedrag en hun vorderingen aangeven daaraantoe te zijn, explicieter voorbereid op de start in groep 3. In hoofdstuk 8 vindt u meer informatie over de kleuters. Vanaf groep 1 wordt gewerkt met doelen die per leerjaar worden nagestreefd. Vanaf groep 3 wordt er met een strakkere planning gewerkt. Zowel de inhoud van hetgeen wordt aangeboden, als de tijd die daarvoor staat, ligt grotendeels vast.

In de groepen 3 gebruiken we de methode “Lijn drie” voor het taalleesonderwijs. Voor de verwerking van de aangeboden stof door de leerlingen en voor het bijhouden van hun vorderingen maken wij onder meer gebruik van de bij de methode behorende software. De kinderen leren vanaf de groepen 3 schrijven met de schrijfmethode “Klinkers”.

Voor de groepen 4 en 5 de integrale methode Nieuw Nederlands Junior voor taal, spelling, technisch en begrijpend lezen.

Voor het taalonderwijs maken wij vanaf groep 6 nog gebruik van de methode “Taal in Beeld”. Enkele jaren geleden zijn wij met een nieuwe methode voor begrijpend lezen “Grip op lezen” gestart. Voor technisch lezen zullen we gebruik maken van Blink lezen. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen we NNJ uitbreiden naar de groepen 6, 7 en 8.

Vorig schooljaar zijn we met een nieuwe rekenmethode gestart: ”Wereld in getallen”. In de groepen 3en 4 wordt met boeken en werkschriften gewerkt. In de groepen 5 t/m 8 wordt met laptops gewerkt. De verwerking zal voor een groot deel door de leerlingen op hun (school-)laptop gedaan worden. De laptops zijn onlangs door de school aangeschaft. Er zijn de laatste jaren binnen het basisonderwijs een paar vakken bijgekomen, zoals: Burgerschap, geestelijke stromingen, staatsinrichting en wetenschap & techniek. De meeste van die ‘nieuwe‘ vakken hebben wij ondergebracht bij zaakvakken: Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Voor Wetenschap & Techniek hebben we een coördinator aangesteld, die bezig is dit vak te implementeren in de school. Voor het vak aardrijkskunde is voor ‘Meander’ gekozen. Deze methode besteedt ook veel aandacht aan topografie. Voor het vak geschiedenis gebruiken we “Brandaan”. Voor het vak natuuronderwijs (biologie en natuurkunde) gebruiken we m.i.v. dit schooljaar de nieuwe methode “Blink”. Deze methode is voor een deel digitaal en het O&O-leren (Onderzoekend en ontwerpend leren) staat erin centraal.

Voor Engels maken we gebruik van het programma “Early Bird”. (www.earlybirdie.nl). In de groepen 1 t/m 3 maken we gebruik van de interactieve methode “Ipocket”. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Our discovery island”, een vervolg op “Ipocket”. Voor de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid laten we ons inspireren door de vier seizoenen. Daarnaast sluiten we aan bij de thema’s die op dat moment aan de orde zijn. Vanaf de kleuters tot en met groep 8 hanteren we een doorgaande lijn in het aanleren van diverse technieken. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de nieuwe en eigentijdse methode “Leefstijl”. Het schoolteam heeft een uitgebreide training hiervoor gevolgd. Voor het vak muziek hebben we twee vakleerkrachten, die dit schooljaar alle groepen les zullen geven; ook de kleuters. Daarnaast verzorgt “Ready to Play” ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Op het gebied van dramatische expressie organiseren we diverse activiteiten. Tijdens het Sinterklaasfeest verzorgen leerlingen een optreden voor hun medeleerlingen. Bij de jaarlijkse “Stuif-esin” staan kinderen op het toneel die zich daarvoor hebben opgegeven. Die optredens bestaan uit liedjes die solo of met een groepje worden gezongen, dansjes, goocheltrucs, het bespelen van een muziekinstrument enz. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen wennen aan optreden in het openbaar. Spreekbeurten en boekbesprekingen in de klas dienen overigens (onder andere) hetzelfde doel. Ook op het gebied van dramatische expressie organiseert “Ready to Play” jaarlijks een aantal naschoolse workshops, waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.

Kunst en cultuur Om de kinderen ook kennis te laten maken met kunst en cultuur nemen wij deel aan het “Cultuurmenu”, een cultureel educatieproject voor de Haagse basisscholen. Alle kinderen brengen één maal per jaar een bezoek aan een museum of andere erfgoedinstelling. Daarnaast hebben wij ons ingeschreven voor voorstellingen en concerten aangeboden door “CultuurSchakel”. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 bezoeken ieder schooljaar minimaal één voorstelling óf op school óf in een theater. De kinderen worden per bus vervoerd. Op school stellen we binnenkort een nieuwe cultuurcoördinator aan (de huidige coördinator gaat m.i.v. dit schooljaar met pensioen) en hebben we een Cultuurbeleidsplan opgesteld.

Informatiebronnen van de school zijn de volgende:

 • Website
 • Rondleidingen
 • Informatiepakket kleuters
 • Schoolgids
 • Kalender
 • Ouderplatform Social Schools
 • Weekberichten van de leerkrachten
 • Nieuwsbrief
 • Rapporten voor kinderen
 • Tafeltjesmiddag en -avond
 • Oudermomenten
 • Individuele oudergesprekken
 • Informele contacten
 • Klassenouders
 • Tussentijdse informatiebrieven

E-mailverkeer tussen ouders en school verloopt via het ouderplatform Social Schools en wordt uitsluitend gebruikt om zakelijke mededelingen uit te wisselen of om een afspraak in te plannen. Emails dienen respectvol te zijn. Er worden geen inhoudelijke dingen besproken via de mail. Noch worden er ziekmeldingen of meldingen voor een doktersbezoek via de mail gedaan, maar via het centrale meldnummer 070-3681338

Privacy

Wij gaan voor veilig en vertrouwd!

U kunt ervan uitgaan dat wij als school zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft het privacy beleid geformuleerd met de volgende kernpunten:

 • Wij zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan
 • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie
 • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken
 • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie)

Om alle rechten en plichten ter attentie van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacyreglement. Dit kunt u op school opvragen. Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de PO-raad, welke deel uitmaakt van het PO-raad Privacy Convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten. Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijke) datalek gecoördineerd.

Door de inwerktreding van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn onder andere alle bestaande bewerkersovereenkomsten herzien. Het bestuur van DHS heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van het bestaande beleid en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Op de website van DHS vindt u het privacy statement met verdere informatie.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Vanaf 1 oktober 2018 is de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school veranderd. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De nieuwe procedure komt ook tegemoet aan wensen van ouders. De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015 en geldt voor kinderen die jonger zijn dan 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder? Neem dan telefonisch contact op met ons (070-3681338) zodat we u kunnen informeren of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind. Kennismaken en oriënteren Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden met een rondleiding (voor ouders van kinderen tot 4 jaar). Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsochtenden; u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over de data en tijden. Tevens kunt u zich dan opgeven voor het bijwonen van een bijeenkomst. Aanmelden Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl Meer aanmeldingen dan plaatsen Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 plaats voor maximaal 68 leerlingen in groep 1 Het maximumaantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. Aanmeldperioden De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximumaantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl

U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. Op scholen zonder leerlingplafond kunt u uw kind direct aanmelden (vanaf 3 jaar). Daar vindt geen loting plaats. Voorkeurslijst van scholen Omdat we soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is  daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst. Voorrangsregels Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/
  stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • U werkt zelf op onze school
 • Uw kind gaat naar de peuteropvang (Rataplan van Triodus) waarmee wij nauw samenwerken

Zijn er meer aanmeldingen dan vooraf bepaald is als maximum leerlingplafond per aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Bericht van plaatsing Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen. Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan. Inschrijven Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.

Op tijd aanmelden! Op onze school is het dus van groot belang dat uw kind aangemeld wordt zodra het drie jaar oud is. Ook broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten!! Broertjes en zusjes van onze leerlingen, kinderen van “onze” peuterspeelzaal “Rataplan” worden op onze school met voorrang geplaatst, mits zij op tijd zijn aangemeld! Als uw kind is ingeschreven en geplaatst, krijgt u zo’n zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, een uitnodiging om met uw kind kennis te maken met de leerkracht en de school. In overleg met de leerkracht kan eventueel daarna een ‘wenperiode‘ worden afgesproken. Het beleid van de school is om broertjes en zusjes niet in dezelfde groep te plaatsen.

Aanmelden kinderen groep 2 t/m 8. Het aanmelden van kinderen op Haagse scholen voor de groepen 2 t/m 8 is per school geregeld. Elke school hanteert zijn eigen procedure en spelregels en houdt zelf een administratie bij van de aanmeldingen.

Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en onderwijsgevenden. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook erg belangrijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Wij verwachten van ouders dat ze betrokken zijn bij de school en dat zij de school steunen. Wij werken aan de kwaliteit van die samenwerking door te proberen u steeds zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken die de school en uw kind betreft. Zowel schriftelijke (digitale) als mondelinge (digitale) communicatiemogelijkheden worden gebruikt. Belangrijke informatie vindt u in de nieuwsbrief. Om informatie zoals de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, dient u zich aan te melden op Social Schools. Via dit digitale ouderplatform ontvangt u onder andere ook wekelijks informatie over de groep van uw kind.

In de eerste week van het scholjaar wordt u uitgenodigd voor een startgesprek met de (nieuwe) leerkracht(en). Uw kind is daarbij aanwezig. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht(en) en staat informatie door de ouders en het kind centraal. De kinderen zijn die dag vrij van school, behalve tijdens het gesprek.

In de week daarna volgt een informatieavond van de groepen 3 t/m 8. Daarbij staat informatie vanuit de school centraal. Op deze avond wordt u in de klas van uw kind, samen met de ouders van de andere leerlingen van de groep, verteld hoe het komend schooljaar er voor u en uw kind uit zal gaan zien.

Om goed in een samenleving te kunnen functioneren, moet je onder meer hebben geleerd om dat samen met anderen te doen. Je moet weten in hoeverre je rekening dient te houden met anderen, in hoeverre je kunt verwachten dat anderen rekening met jou zullen houden en… je moet hebben geleerd om te gaan met de verrassende momenten wanneer dingen anders gaan dan je had verwacht of anders gaan dan je had gehoopt. Aan dat leerproces besteden wij in alle groepen veel aandacht: Sociaal emotionele ontwikkeling is een rode draad die sterk bepalend is voor de leeractiviteiten in de groepen. Leren omgaan met anderen gaat volgens ons het best door met anderen om te gaan en elkaar te respecteren. Het is ook de reden waarom wij ervoor hebben gekozen om jongste en oudste kleuters met elkaar in één groep te zetten. Zo kunnen de jongste en oudste kleuters leren van elkaar en leren zij ook rekening te houden met elkaar.

Naarmate de overstap naar groep 3 dichterbij komt, worden de leerlingen, die in hun gedrag en hun vorderingen aangeven daaraantoe te zijn, explicieter voorbereid op de start in groep 3. In hoofdstuk 8 vindt u meer informatie over de kleuters. Vanaf groep 1 wordt gewerkt met doelen die per leerjaar worden nagestreefd. Vanaf groep 3 wordt er met een strakkere planning gewerkt. Zowel de inhoud van hetgeen wordt aangeboden, als de tijd die daarvoor staat, ligt grotendeels vast.

In de groepen 3 gebruiken we de methode “Lijn drie” voor het taalleesonderwijs. Voor de verwerking van de aangeboden stof door de leerlingen en voor het bijhouden van hun vorderingen maken wij onder meer gebruik van de bij de methode behorende software. De kinderen leren vanaf de groepen 3 schrijven met de schrijfmethode “Klinkers”.

Voor de groepen 4 en 5 de integrale methode Nieuw Nederlands Junior voor taal, spelling, technisch en begrijpend lezen.

Voor het taalonderwijs maken wij vanaf groep 6 nog gebruik van de methode “Taal in Beeld”. Enkele jaren geleden zijn wij met een nieuwe methode voor begrijpend lezen “Grip op lezen” gestart. Voor technisch lezen zullen we gebruik maken van Blink lezen. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen we NNJ uitbreiden naar de groepen 6, 7 en 8.

Vorig schooljaar zijn we met een nieuwe rekenmethode gestart: ”Wereld in getallen”. In de groepen 3en 4 wordt met boeken en werkschriften gewerkt. In de groepen 5 t/m 8 wordt met laptops gewerkt. De verwerking zal voor een groot deel door de leerlingen op hun (school-)laptop gedaan worden. De laptops zijn onlangs door de school aangeschaft. Er zijn de laatste jaren binnen het basisonderwijs een paar vakken bijgekomen, zoals: Burgerschap, geestelijke stromingen, staatsinrichting en wetenschap & techniek. De meeste van die ‘nieuwe‘ vakken hebben wij ondergebracht bij zaakvakken: Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Voor Wetenschap & Techniek hebben we een coördinator aangesteld, die bezig is dit vak te implementeren in de school. Voor het vak aardrijkskunde is voor ‘Meander’ gekozen. Deze methode besteedt ook veel aandacht aan topografie. Voor het vak geschiedenis gebruiken we “Brandaan”. Voor het vak natuuronderwijs (biologie en natuurkunde) gebruiken we m.i.v. dit schooljaar de nieuwe methode “Blink”. Deze methode is voor een deel digitaal en het O&O-leren (Onderzoekend en ontwerpend leren) staat erin centraal.

Voor Engels maken we gebruik van het programma “Early Bird”. (www.earlybirdie.nl). In de groepen 1 t/m 3 maken we gebruik van de interactieve methode “Ipocket”. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Our discovery island”, een vervolg op “Ipocket”. Voor de creatieve vakken tekenen en handvaardigheid laten we ons inspireren door de vier seizoenen. Daarnaast sluiten we aan bij de thema’s die op dat moment aan de orde zijn. Vanaf de kleuters tot en met groep 8 hanteren we een doorgaande lijn in het aanleren van diverse technieken. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de nieuwe en eigentijdse methode “Leefstijl”. Het schoolteam heeft een uitgebreide training hiervoor gevolgd. Voor het vak muziek hebben we twee vakleerkrachten, die dit schooljaar alle groepen les zullen geven; ook de kleuters. Daarnaast verzorgt “Ready to Play” ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Op het gebied van dramatische expressie organiseren we diverse activiteiten. Tijdens het Sinterklaasfeest verzorgen leerlingen een optreden voor hun medeleerlingen. Bij de jaarlijkse “Stuif-esin” staan kinderen op het toneel die zich daarvoor hebben opgegeven. Die optredens bestaan uit liedjes die solo of met een groepje worden gezongen, dansjes, goocheltrucs, het bespelen van een muziekinstrument enz. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen wennen aan optreden in het openbaar. Spreekbeurten en boekbesprekingen in de klas dienen overigens (onder andere) hetzelfde doel. Ook op het gebied van dramatische expressie organiseert “Ready to Play” jaarlijks een aantal naschoolse workshops, waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.

Kunst en cultuur Om de kinderen ook kennis te laten maken met kunst en cultuur nemen wij deel aan het “Cultuurmenu”, een cultureel educatieproject voor de Haagse basisscholen. Alle kinderen brengen één maal per jaar een bezoek aan een museum of andere erfgoedinstelling. Daarnaast hebben wij ons ingeschreven voor voorstellingen en concerten aangeboden door “CultuurSchakel”. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 bezoeken ieder schooljaar minimaal één voorstelling óf op school óf in een theater. De kinderen worden per bus vervoerd. Op school stellen we binnenkort een nieuwe cultuurcoördinator aan (de huidige coördinator gaat m.i.v. dit schooljaar met pensioen) en hebben we een Cultuurbeleidsplan opgesteld.

Informatiebronnen van de school zijn de volgende:

 • Website
 • Rondleidingen
 • Informatiepakket kleuters
 • Schoolgids
 • Kalender
 • Ouderplatform Social Schools
 • Weekberichten van de leerkrachten
 • Nieuwsbrief
 • Rapporten voor kinderen
 • Tafeltjesmiddag en -avond
 • Oudermomenten
 • Individuele oudergesprekken
 • Informele contacten
 • Klassenouders
 • Tussentijdse informatiebrieven

E-mailverkeer tussen ouders en school verloopt via het ouderplatform Social Schools en wordt uitsluitend gebruikt om zakelijke mededelingen uit te wisselen of om een afspraak in te plannen. Emails dienen respectvol te zijn. Er worden geen inhoudelijke dingen besproken via de mail. Noch worden er ziekmeldingen of meldingen voor een doktersbezoek via de mail gedaan, maar via het centrale meldnummer 070-3681338

Privacy

Wij gaan voor veilig en vertrouwd!

U kunt ervan uitgaan dat wij als school zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft het privacy beleid geformuleerd met de volgende kernpunten:

 • Wij zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan
 • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie
 • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken
 • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie)

Om alle rechten en plichten ter attentie van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacyreglement. Dit kunt u op school opvragen. Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de PO-raad, welke deel uitmaakt van het PO-raad Privacy Convenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten. Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijke) datalek gecoördineerd.

Door de inwerktreding van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 zijn onder andere alle bestaande bewerkersovereenkomsten herzien. Het bestuur van DHS heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Speerpunten hierbij zijn de actualisatie van het bestaande beleid en reglementen in relatie tot de AVG en het onderzoeken van risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Op de website van DHS vindt u het privacy statement met verdere informatie.