Visie op sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op onze school hanteren we een integraal veiligheidsplan. Hierin staat beschreven hoe de school omgaat met de sociale veiligheid en met de fysieke veiligheid van onze kinderen en van ons personeel. Onder deze tweedeling vallen de onder andere volgende onderwerpen:

algemene schoolregels en klassenregels
anti-pestbeleid (2 antipest-coördinatoren)
mediawijsheid en mediaveiligheid

Op iedere school kan pesten voorkomen. Wij leggen de kinderen uit, dat er een (groot) verschil is tussen plagen en pesten. Bij pesten is er sprake van herhaaldelijk terugkerend gedrag, bedoeld om iemand pijn te doen of te kwetsen. En dat wordt door ons absoluut niet getolereerd! We hanteren schoolbreed een “anti-pestprotocol”. Dit kunt u vinden op onze website.

Werkwijze sociale opbrengsten

Hierbij maakt onze school gebruik van twee metingen:

De jaarlijkse registraties in ons systeem Viseon voor de groepen 3 t/m 8 De tweejaarlijkse meting bij de groepen 7 en 8 via een onafhankelijk bureau dat bestuursbreed wordt ingezet: Scholen met Succes

In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ wordt uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp; het komt dan ook regelmatig terug in de lessen. Aan het begin van het schooljaar worden er in de groepen 6 t/m 8 workshops gegeven door een externe deskundige over Sociale- en Media-veiligheid. Tevens is de actieve leerlingenraad spreekbuis voor alle kinderen. Alle leerlingen worden vertegenwoordigd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Zij hebben dit onderwerp hoog in het vaandel en nemen de borging van veiligheid zeer serieus.

Schoolbreed en bestuursbreed hanteren we de privacy regelgeving van persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG. Dit geldt voor ouders en leerlingen, maar zeker ook voor het personeel.