Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek

Bij ziekte of andere redenen van verzuim dient u op de dag zelf uw kind voor schooltijd af te melden via ons ouderplatform Social Schools. Als een kind aan het begin van de ochtend niet op school is, terwijl ons dit niet gemeld is, nemen wij contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Bij regelmatig verzuim door ziekte kan uw kind doorverwezen worden naar de jeugdarts. Deze kijkt samen met u en met school hoe het verzuim zoveel mogelijk verminderd kan worden zodat het leerproces van uw kind niet wordt onderbroken. Als een kind regelmatig te laat komt, nemen we ook contact op met de betrokken ouder(s)/verzorger (s). Wanneer er geen verbetering optreedt, kan de afdeling Leerplicht van de gemeente worden ingeschakeld. Te vaak te laat komen op school, valt onder ongeoorloofd verzuim.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat de leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Als het verzoek om vrijstelling voldoet aan de voorwaarden én voor maximaal tien schooldagen per jaar is, beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente den Haag doorgezonden. Vrijstelling kan aangevraagd en verleend worden in de volgende gevallen:

  • Leeftijd (alleen 5-jarigen)
  • Vakantie (met uitzondering van de eerste 2 weken van het schooljaar)
  • Levensovertuiging (uiterlijk 2 dagen)
  • Gewichtige omstandigheden (bruiloft, begrafenis, verhuizing)