Beste ouders,

Uw kind zit inmiddels een aantal weken in groep 8. Een belangrijk leerjaar, want uw kind zal na dit jaar de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Middels deze brief informeren wij u over de totstandkoming van het schooladvies en de stappen die er gezet gaan worden in de komende periode.

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. Wij kennen uw kind goed en wij hebben de ontwikkeling van uw kind in elk
leerjaar met u besproken. Wij werken met het CITO-leerlingvolgsysteem (LVS). Daarnaast nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af.
De uitslagen van deze toetsen vindt u altijd bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. In groep 7 is de NIO-toets
afgenomen. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. In groep 7 heeft u al
een indicatie-advies ontvangen. Dit advies is aan de hand van bovenstaande gegevens geformuleerd door ons adviesteam. Het adviesteam bestaat uit de
leerkrachten van groep 7, 8, de IB’er, schooldirecteur. Zo ontstaat er een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren
dat wij niet alleen naar de toetsen kijken, maar ook hoe uw kind zich op andere vlakken ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij
hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als werkhouding, motivatie, concentratie en sociaal-emotionele ontwikkeling.

PROVO middagen

Op deze dagen brengen we in de middag een bezoek aan verschillende middelbare scholen. Wij volgen daar een aantal lessen. Voor de bezoeken
aan de middelbare scholen hebben wij een indeling gemaakt aan de hand van het indicatieadvies van groep 7. Als school bezoeken wij een selectie
van scholen, maar er zullen uiteraard voldoende momenten aangeboden worden vanuit het voortgezet onderwijs waarop u zelf een school naar
keuze kunt bezoeken.

Oriëntatieformulier

Tijdens de tienminutengesprekken ontvangt u in november het oriëntatieformulier. Het indicatie-advies uit groep 7 wordt opgenomen in het oriëntatieformulier
met een bijbehorende lijst van scholen die dit niveau aanbieden. Dit advies wijkt niet af van het indicatie-advies dat eind groep 7 is gegeven.

Voorlopig schooladvies groep 8

Tijdens het adviesgesprek op 25 januari 2024 ontvangt u het voorlopig schooladvies. Het schooladvies wordt gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling gedurende de basisschoolperiode.

Doorstroomtoets

Alle leerlingen maken op 6 en 7 februari de doorstroomtoets (voorheen Eindtoets). De uitslag van de doorstroomtoets wordt uiterlijk op 15 maart aan de po-scholen bekendgemaakt. Deze toets geeft een onafhankelijk advies over het vo-schooltype dat het best bij de leerling past en is daarmee een tweede objectief gegeven naast het voorlopige schooladvies. Als de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven voorlopige schooladvies, dan is de po-school verplicht om het voorlopige schooladvies bij te stellen, tenzij dit niet in het belang is van de leerling en de school dit kan beargumenteren. Naar beneden bijstellen mag niet, dus als de doorstroomtoets een uitslag geeft met een gelijk of lager advies dan het voorlopige schooladvies, dan blijft dit ongewijzigd. Alle leerlingen krijgen in dezelfde week het definitieve schooladvies (uiterlijk 22 maart).

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. Het is een overdrachtsdocument van de basisschool naar de middelbare school. Ouders hebben de mogelijkheid om een eigen zienswijze toe te voegen aan het definitieve okr.

Digitaal aanmelden en POVO OT

De overstap van de basisschool naar de middelbare school wordt digitaal ondersteund door de POVO module van Onderwijs Transparant (POVO OT). Hierin is ook het OKR te vinden. Digitaal aanmelden is vanaf dit schooljaar verplicht. Ouders van leerlingen die digitaal aanmelden worden uitgenodigd een account aan te maken in POVO-OT. Op de website van BOVO Haaglanden staat een instructie voor ouders voor het aanmaken van dit account.

Aanmeldperiode 1

Van 25 maart t/m 31 maart loopt de eerste aanmeldperiode. Alle leerlingen die de overstap gaan maken melden zich gelijktijdig aan met het definitieve schooladvies. Dit gebeurt landelijk in één vaste aanmeldweek van 25 maart tot en met 31 maart 2024. De aanmelding vindt dus pas plaats nadat de leerling het definitieve schooladvies heeft ontvangen. Digitaal aanmelden is vanaf dit schooljaar de standaard en gebeurt in POVO OT, met de individuele ouderrol. Ouders vullen de voorkeurslijst in en maken de aanmelding definitief. De aanmelding komt dan automatisch binnen in de POVO OT omgeving van de desbetreffende middelbare school.

Aanmeldperiode 2

Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede ronde van aanmelden, behandelen en toelaten. Dit gaat vooral om leerlingen die in de eerste ronde zijn uitgeloot op alle scholen van de voorkeurslijst of die nog niet eerder zijn aangemeld. Maar ook leerlingen die in de eerste ronde wel een aanbod tot toelating hebben ontvangen van een vo-school, maar toch willen veranderen van school. Aanmelden voor de tweede ronde start op dinsdag 21 en loopt tot en met vrijdag 24 mei 2024

Belangrijke data 23/24
7 november en 9 november 2023 PROVO dagen. Op deze dagen brengen we in de middag een bezoek aan
verschillende middelbare scholen. Wij volgen daar een aantal lessen.
23 en 28 november 2023 School organiseert tienminutengesprekken. Hierin ontvangt u het oriëntatieformulier
met daarop het indicatie-advies van groep 7 en een scholenlijst ter oriëntatie.
11 december 2023 Voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs voor ouders.
13 t/m 30 november 2023 Afname B8 toetsen van Cito Leerling in beeld
Januari t/m maart 2024 Oriëntatie voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen bezoeken
open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies
25 januari 2024 Adviesgesprekken. Met dit advies meldt u uw kind aan op het
voortgezet onderwijs.
6 en 7 februari 2024 Afname doorstroomtoets
15 maart 2024 Uitslag doorstroomtoets
22 maart 2024 Definitieve schooladvies
25 maart t/m 31 maart 2024 Aanmelding voortgezet onderwijs.
15 mei 2024 na 15.00 Na de centrale loting & matching op 15 mei 2024, ontvangen alle
ouders en leerlingen bericht. De po-scholen zien nu ook de toelatingsbesluiten
in POVO OT. Ouders met een ouderrol kunnen vanaf 15.00 uur inloggen en het toelatingsbesluit zien.
21 t/m 24 mei 2024 U kunt uw kind aanmelden op een van de beschikbare scholen. Dit is van toepassing
indien uw kind niet is aangenomen op een van de scholen uit de eerste aanmeldperiode.