Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

  • Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd).
  • Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 hebben 59 kinderen de school verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan. De resultaten die de kinderen hebben behaald zijn conform hun niveau binnen de gestelde minimumdoelen vanuit de inspectie. Dat betekent dat de school haar kwaliteit goed bewaakt.

  • 2018 536.6
  • 2019 536.3
  • 2020 geen centrale eindtoets afgenomen door Covid-2019
  • 2021 536.7
  • 2022 535.2

Onze oud-leerlingen worden tijdens hun eerste haar door ons gevolgd in het VO. Naast gesprekken met mentoren ontvangt de school ook een overzicht van de studieresultaten. Op deze wijze kunnen wij volgen of de leerling zich in overeenstemming met het schooladvies ontwikkelt.

Onze 59 leerlingen zijn op de volgende manier uitgestroomd:

Niveau Aantal leerling(en)
VWO 19 Leerlingen
HAVO/VWO 16 Leerlingen
HAVO 4 Leerlingen
vmbo-TL/HAVO 8 Leerlingen
vmbo-TL 4 Leerlingen
vmbo-KL/vmbo-TL 5 Leerlingen
vmbo-KL 1 Leerling
vmbo-BL/vmbo-KL 2 Leerlingen
vmbo-BL 0 Leerlingen