Heeft u een klacht? Dan kunt u uw klacht hieronder invullen en wij gaan daarmee aan de slag!

Met het versturen van dit formulier gaat u akkoord met het opslaan van uw gegevens in de database. Zie voor meer informatie ons privacybeleid.

Klachtenregeling

Op de Bohemen Kijkduinschool hebben we te maken met zo’n 800 ouders van onze 500 leerlingen. Deze omvang van het aantal ouder(s)/verzorger(s) brengt beperkingen met zich mee, bijvoorbeeld waar het gaat om het binnenkomen van de school om kinderen te brengen en te halen. Om de rust in de school te bewaren hebben wij een huisregelprotocol opgesteld. Het primaire proces van de school betreft zaken die betrekking hebben op de pedagogische en didactische taak van de school. De school is verantwoordelijk voor dit primaire proces. Via de Medenzeggenschapsraad kunnen ouders zich uitspreken over het beleid van de school.

Middels tevredenheidspeilingen monitoren we als school de bevindingen van de verschillende partners.

  • Een jaarlijkse peiling bij de leerlingen van de groepen 7 en 8
  • Een tweejaarlijkse peiling bij u als ouder(s)/verzorger(s)
  • Een tweejaarlijkse peiling bij de medewerkers

Met de gegevens uit deze peilingen bespreken we binnen de MR welke acties we als school kunnen oppakken en hoe we hierover communiceren naar u als betrokkene. Deze acties worden verder uitgezet binnen de jaarplannen en vervolgens geƫvalueerd met de peilingen die daarop volgen.

Constructieve samenwerking

Het huisregelprotocol waarin de omgang tussen ouders en de school wordt benoemd, is bedoeld om een constructieve ouderparticipatie en een optimale communicatie mogelijk te maken. Respectvol omgaan met elkaar is daarbij de basis. Dit geldt voor alle geledingen: kinderen, leerkrachten en ouders. Wij verwachten dus ook van ouders dat ze met respect omgaan met elkaar, met de leerkrachten en met de kinderen! De keuze voor de OBS Bohemen Kijkduin impliceert het accepteren van dit protocol door de ouders.

U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind om over de ontwikkeling van uw kind te praten. De volgende drie gedragingen dienen daarbij in acht genomen te worden

  • Ouders spreken leerkrachten niet aan over het functioneren van de leerkracht
  • Ouders hanteren een loyale en respectvolle opstelling naar de school. De door u gemaakte keuze van de school impliceert veertrouwen in de school en haar medewerkers

Opmerkingen over het functioneren van de school kunnen worden neergelegd bij de directie of (op beleidsmatig niveau) bij de MR. Leidt dit niet tot tevredenheid dan zijn er andere mogelijkheden.

Mocht u onverhoopt klachten hebben over het onderwijs zoals dat aan uw kind wordt geboden of mocht er sprake zijn van een conflict, met een leerkracht, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot die leerkracht. Heeft dit niet het gewenste resultaat dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen via het secretariaat van de school. Daar zal de klacht samen met de betrokkenen vertrouwelijk behandelen. Indien de behandeling van de klacht niet naar uw tevredenheid plaatsvindt, kunt u contact opnemen met de IB’er of de directie van de school. Een eventuele vervolgstap is om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van ons bestuurskantoor DHS.

Mocht u nog steeds niet tevreden zijn dan kunt u contact opnemen met de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-280 95 90
Het meldpunt voor vertrouwensinspecteurs (voor discriminatie en extremisme) is: 0900-111 31 11