Bewegingswonderwijs

Voor het vak muziek zijn er twee externe vakleerkrachten beschikbaar die alle groepen muzieklessen geven. Daarnaast verzorgt Ready tot Play ieder jaar een aantal naschoolse muzikale workshops voor kinderen die daaraan willen deelnemen.

Voor het vak humanistische en godsdienstige vorming wordt er een externe vakleerkracht beschikbaar die voor de groepen 5 en 6 deze lessen verzorgt.

Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 hebben één of meer keer per week bewegingsonderwijs. Voor dit vak schrijven we geen verplichte kleding voor; wél gaan we ervan uit dat de kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs sportkleding dragen.

Jongens: gymbroek, T-shirt en eventueel gymschoenen
Meisjes: gymbroek, T-shirt of gympakje en eventueel gymschoenen

 • Met gymschoenen worden niet de gymschoenen bedoeld die kinderen ook buiten dragen.
 • Een gym T-shirt wordt alleen tijdens de les bewegingsonderwijs gedragen en moet dus apart worden meegenomen.
 • Geen hemd onder het T-shirt tenzij er, na de les bewegingsonderwijs, een schoon hemd wordt aangetrokken.
 • Graag iedere dag de vuile was mee naar huis laten nemen.
 • Sieraden kunnen tijdens de les bewegingsonderwijs bij de vakleerkracht worden afgegeven; hij draagt daarvoor echter géén verantwoordelijkheid.
 • Zorg ervoor dat kleding, schoenen en tas voorzien zijn van de naam van uw kind.
 • Als uw kind niet mee mag doen met de les bewegingsonderwijs geeft u daarvoor dan een briefje mee of neem contact op met de school.
 • De kinderen moeten vanaf groep 3 na iedere les bewegingsonderwijs douchen. Zorg dat u uw kind op de dagen dat hij/zij bewegingsonderwijs heeft, een handdoek bij zich heeft. In de regel mogen kinderen niet deelnemen aan de gymles als zij geen handdoek en geschikte gymkleding
  bij zich hebben!
 • De kinderen mogen tijdens het douchen geen gebruik maken van zeep, shampoo en andere dingen om de tijd die ze onder douche doorbrengen zo kort mogelijk te houden.

Anti-pestprogramma

Op onze school hanteren wij een actief anti-pestbeleid:

 • Op iedere school kan pesten voorkomen. Wij leggen de kinderen uit, dat er een (groot) verschil is tussen plagen en pesten. Bij pesten is er sprake van herhaaldelijk terugkerend gedrag, bedoeld om iemand pijn te doen of te kwetsen. En dat wordt door ons absoluut niet getolereerd! Het is van groot belang dat pestgedrag snel gesignaleerd wordt. Als u thuis merkt dat er op dit gebied iets speelt, meld dit dan direct bij de leerkracht! In eerste instantie is hij/zij degene die vanuit zijn/haar professionaliteit het probleem zal proberen op te lossen. De leerkracht bespreekt dit altijd ook met de ouders van de betrokken leerlingen.
 • Als blijkt, dat het probleem niet direct op te lossen is, neemt de leerkracht contact op met een van onze ‘anti-pest-coördinatoren’. Zij beslissen dan in overleg met de directie welke aanvullende maatregelen worden genomen. Uiteraard worden de ouders daar bij betrokken.
 • Op school zijn de twee anti-pest-coördinatoren aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen en/of ouders. Dit zijn Peter de Haan (Intern Begeleider) en Anja Persoon (directieassistente). Zij worden regelmatig bijgeschoold om hun taak goed uit te kunnen voeren. Bij de oplossing van een eventueel pestprobleem kan onze Schoolmaatschappelijk werker, Maya Ramesar, ook een rol spelen.
 • We hanteren schoolbreed een “anti-pestprotocol”. Dit kunt u vinden op onze website.
 • In elke groep hangt het “anti-pestprotocol” op een duidelijk zichtbare plaats. Hierop staan regels waaraan iedereen zich dient te houden. Aan het begin van het jaar wordt dit protocol uitvoerig in iedere groep besproken. Het protocol komt gedurende het schooljaar regelmatig aan de orde.
 • In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ wordt uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp; het komt dan ook regelmatig terug in de lessen.
 • Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we het “Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling” (Viseon). Dit is een leerlingvolgsysteem dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen volgt van de groepen 3 t/m 8.
 • In de groepen 5 t/m 8 houdt de directeur met de groepsleerkracht periodiek kringgesprekken over de sfeer in de klas. Aan de orde komt wat goed gaat in de klas en wat verbeterd kan worden. Ieder kind heeft daarbij zijn/haar inbreng. Ter plekke worden er afspraken gemaakt, die bewaakt worden door de groepsleerkracht. Onze ervaring is dat dit preventief erg goed werkt.
 • Onze school heeft een “Sociaal Veiligheidsplan” opgesteld.
 • Aan het begin van het schooljaar worden er in de groepen 6 t/m 8 workshops gegeven door een externe deskundige over Sociale- en Media-veiligheid.

Schoolfaciliteiten en schoolregels

Voor- en naschoolse opvang

De school heeft de wettelijke opdracht om zorg te dragen voor een aaneengesloten arrangement van onderwijs en opvang tussen half acht ’s ochtends en half zeven ’s avonds als de ouders daar om vragen. Voor onze school verzorgt Triodus de voor- en naschoolse opvang. “Rataplan” is niet alleen de naam van de peuteropvang, maar ook van de voor- en naschoolse opvang binnen ons gebouw. “Haantje de Voorste” is de naam van de sport-BSO, die gevestigd is in het nieuwe clubgebouw van sportvereniging “Quick”, op 10 minuten loopafstand van school. Met Triodus/Rataplan/Haantje de Voorste voert de school regelmatig overleg over zaken op pedagogisch en organisatorisch gebied.

GVO-lessen (godsdienstig vormingsonderwijs)

In de groepen vijf en zes wordt op donderdagochtend godsdienstig vormingsonderwijs gegeven. In deze lessen gaat het over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi of lelijk. Ook over bang zijn, vriendschap en pesten. Wij willen de kinderen bagage meegeven op hun weg van menswording. Dat gebeurt door het vertellen van verhalen, door in aanraking te brengen met de christelijke traditie en verbanden te leggen met andere wereldgodsdiensten en de verschillende feestdagen. Wij leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen, van drie kwartier, worden wekelijks gegeven door juf Marike Baauw, die daarvoor een speciale opleiding tot vakdocent gevolgd heeft. Zij geeft de lessen onder verantwoordelijkheid van PC-GVO, die op alle scholen, die deelnemen, godsdienstig vormingsonderwijs verzorgt. Mocht u vragen hebben dan kunt u Marike of de schoolleiding benaderen. De lessen zijn vrijwillig, dus als u bezwaar heeft tegen het volgen van de lessen door uw kind, kan dat aan het begin van groep vijf aangegeven worden.

Museumlessen

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bezoeken één of twee maal per jaar een museumles in het Museon, Gemeentemuseum, het Kinderboekenmuseum of een ander museum.

Schoolzwemmen

In het nieuwe schooljaar doen we weer mee aan een pilot van de gemeente, waarbij onze groepen 5 t/m 8 op vrijdagochtenden in periodes van zo’n 7 á 8 weken zwemles krijgen in onderdelen zoals synchroonzwemmen, schoonspringen, wedstrijdzwemmen, waterpolo, survival swimming en snorkelduiken. In onze groepen 5 en hoger hebben bijna alle leerlingen al een of meerdere zwemdiploma’s. Vandaar onze deelname aan de pilot. De pilot is dus niet gericht op het behalen van diploma’s zoals tot nu toe bij het schoolzwemmen het geval was. Kinderen die toch nog geen diploma hebben, krijgen uiteraard een aangepast programma. Aan deze zwemlessen zijn geen kosten verbonden. De kinderen worden per bus naar en van het zwembad (de Waterthor) vervoerd. Het komende schooljaar vergoedt de Ouderraad de kosten hiervan. Als uw kind een keer niet mag of kan zwemmen, neem dan tijdig contact op met de school of geef uw kind een briefje mee waarin de reden vermeld staat. Ouders van kinderen die om een medische reden voor langere tijd niet aan de zwemlessen kunnen deelnemen, moeten contact opnemen met de schooldirectie. Kinderen die niet meezwemmen, worden op school opgevangen in één van de andere groepen.

Overblijven (TSO tussenschoolse opvang)

Het is mogelijk de kinderen tussen de middag op school te laten overblijven. Het overblijven op onzes school wordt verzorgd door de stichting “Kinderstralen, afdeling “Lunchen op School” (LOS). Deze stichting is verantwoordelijk voor het verzorgen van de overblijf en voor de administratie daarvan. Vanzelfsprekend verloopt een en ander in nauw overleg met de school. In het kort komt het hierop neer:

 • U meldt uw kind digitaal aan door het inschrijfformulier in te vullen op de website van Kinderstralen: www.kinderstralen.nl
 • De kinderen blijven op school over onder leiding van de overblijfmedewerkers van de stichting. Dit kunnen ook ouders van de school zijn die onder verantwoordelijkheid van LOS werken.
 • De kinderen nemen zelf hun lunch mee naar school. De leerkrachten begeleiden het eten in de klas. Na het eten gaan zij onder toezicht buiten spelen. Of andersom: eerst buiten spelen en dan eten. Regelmatig worden er ook sport- en andere activiteiten binnen of buiten georganiseerd.
 • Voor de kosten verwijzen we u naar de website van Kinderstralen: www.kinderstralen.nl
 • Kinderen die niet overblijven, komen niet eerder dan om 12.45 uur weer op school. Dit in verband met het toezicht op het speelplein van de overblijfmedewerkers. Indien er ouders of verzorgers zijn, die interesse hebben in het werk van overblijfmedewerker, kunnen zij een briefje deponeren in de brievenbus van LOS in de hal van de school. Aanmelden via de website kan ook. Nadere informatie is te vinden op www.lunchenopschool.nl of www.kinderstralen.nl

Jeugdgezondheidszorg

Onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De gezondheid van uw kind Onderzoeken en begeleiding van schoolartsen en schoolverpleegkundigen. Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt. Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs Rond de leeftijd van 5 jaar en rond 10 jaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de schoolarts of schoolverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet en beweeggedrag van het kind bekeken.

Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind samen met u gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt er samen gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning. Extra ondersteuning, het is voor de kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de schoolartsen of schoolverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor Het CJG, telefoon: 0800-2854070. Ook neemt de schoolarts of schoolverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school. Vaccinaties Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging. Gegevens van uw kind De schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de schoolartsen of schoolverpleegkundigen telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zo nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Ook worden wij als school geïnformeerd over datum en tijdstip van uitnodiging. Indien u dit niet wenst kunt u dit kenbaar maken aan de schoolarts of schoolverpleegkundige.

Meer informatie en contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070.

Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.
Marja Heus Jeugdverpleegkundige 0-19 jaar
Campanulastraat 21
Telefoon 070 – 752 69 90 B.g.g. 06 – 2292 6885
marja.heus-breel@denhaag.nl
(aanwezig: ma, do en vr)

Trakteren bij verjaardag

Wanneer een kind jarig is, wordt daar in de klas natuurlijk aandacht aan besteed (tenzij de ouders anders aangeven). De jarige mag in de eigen klas uitdelen en, als hij of zij dat wil, met maximaal twee medeleerlingen de klassen op zijn/haar etage rond. Wij vragen de ouders van de jarigen hun creativiteit te gebruiken om zowel de leerlingen als de collega’s op iets gezonds te trakteren. Wat gezond is mag worden opgegeten. Wat ongezond is gaat mee naar huis.

Er is een verbod op lolly’s en kauwgom. Deze worden uit veiligheidsoverwegingen weggegooid!

Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, laten we niet in de laatste of eerste week van het schooljaar trakteren. Door de grote aantallen jarigen gaat dit ten koste van de aandacht die we aan de jarigen kunnen en willen geven. We adviseren om, in overleg met de leerkracht, een andere datum uit te zoeken! Vaak wordt er thuis ook een verjaardagspartijtje georganiseerd. Wilt u zo vriendelijk zijn eventuele uitnodigingen daarvoor buiten school aan de ouders van de uit te nodigen kinderen te geven. De teleurstelling van de kinderen die niet worden uitgenodigd, kan namelijk erg groot zijn.

Anti-luizenbeleid

Onze school kent een zeer actief “anti-luizenbeleid”. Het is gebleken dat regelmatig controleren de enige manier is om de school (nagenoeg) hoofdluisvrij te houden. Een keer per week wordt er door twee ouders per groep gecontroleerd in de klas. Dit betreft een extra controle. De school gaat ervan uit dat de ouders/verzorgers thuis ook controleren. Bij constatering van hoofdluis bij uw kind wordt u (discreet) gebeld door juf Anja. U wordt dan verzocht uw kind van school te komen halen en thuis te behandelen. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich bij de leerkrachten aanmelden om te helpen bij de controle op hoofdluis in de klas.

Te laat komen

Als een kind regelmatig te laat komt, nemen we contact op met de betrokken ouders of verzorgers. Wanneer geen verbetering optreedt, kan de afdeling Leerplicht van de gemeente worden ingeschakeld. Te vaak te laat op school komen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Ziekmelden

Bij ziekte of andere reden van verzuim dient u op de dag zelf uw kind voor schooltijd af te melden. Telefoonnummer (antwoordapparaat): 070 – 368 08 90. Dit dient vóór 8.30 uur te gebeuren. Graag duidelijk inspreken! Als een kind aan het begin van de ochtend niet op school is, terwijl ons niet gemeld is wat de reden van afwezigheid is, nemen wij zelf contact op met de ouders/verzorgers. Bij regelmatig schoolverzuim door ziekte kan uw kind door de school doorverwezen worden naar de jeugdarts. Hij kijkt samen met u en school hoe het verzuim zoveel mogelijk verminderd kan worden zodat het leerproces van uw kind niet wordt onderbroken. Of hoe er in de thuissituatie aanvullend onderwijs kan worden gevolgd. Daartoe wordt door de school een aanvraag voor onderzoek ingediend bij de jeugdarts.

Vakantie en verlof en vrijstelling van schoolbezoek

Vrijstelling geregeld schoolbezoek
Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht. Als het verzoek om vrijstelling voldoet aan de voorwaarden én voor maximaal 10 schooldagen per jaar is, beslist de schooldirecteur. Verzoeken om langere vrijstelling worden altijd ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag doorgezonden. Onderstaand wordt uitgelegd in welke gevallen vrijstelling kan worden aangevraagd/verleend. Waar in de tekst de term ‘ouders’ wordt gebruikt wordt ook bedoeld de wettelijke vertegenwoordigers c.q. verzorgers van de leerling.

Soorten vrijstelling
Leeftijd (alleen 5-jarigen!) Leerplicht bestaat vanaf 5 jaar. Kinderen van 5 jaar mogen 5 en eventueel maximaal 10 uur per week worden vrijgesteld van schoolbezoek. Meer informatie hierover vindt u hieronder. Een beroep op vrijstelling moet door de ouders worden aangevraagd bij (en overlegd met) de directeur.

Vakantie
Een verzoek om vakantie buiten de schoolvakanties kan een keer per jaar worden verleend voor maximaal 10 dagen. Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar. Het beroep van één van de ouders moet dan verhinderen dat binnen de schoolvakantie op vakantie kan worden gegaan. Een verklaring van de werkgever is hierbij verplicht.

Levensovertuiging
Uiterlijk 2 dagen voor de gebeurtenis kan aan de directeur door de ouders om vrijstelling worden gevraagd voor een verplichting vanwege godsdienst of levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheden
Denk aan een bruiloft, begrafenis, verhuizing. Dit verlof kan in totaal per leerling per schooljaar maximaal 10 dagen worden toegekend. Gaan de verzoeken over het maximum heen dan wordt het verzoek doorgezonden naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens.

Ziekte
Bij ziekte van de leerling bestaat recht op vrijstelling.

Per vrijstellingsgrond gelden de volgende richtlijnen:

Leeftijd (alleen 5-jarigen!!!)
De eerste 5 uur hoeven door de ouders slechts te worden gemeld. De tweede 5 uur dient te worden aangevraagd bij de directeur. Voor toewijzen van de tweede 5 uur geldt dat maximaal in totaal 1 vrije dag per week mag ontstaan, dan wel twee vrije dagdelen per week. Het normale lespatroon dient door het verlof zo min mogelijk te worden verstoord. De leerling is dus altijd een volledige ochtend of middag op school.

Vakantie
Het wettelijk criterium is dat de leerling door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet binnen de schoolvakantie met hen/het gezin op vakantie kan. Dat betekent dat bijvoorbeeld een verzoek om een extra dag voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie zal worden afgewezen. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Horeca of agrarische sector is denkbaar, maar het moet gaan om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.

Godsdienst/levensovertuiging
Voorbeelden zijn Offerfeest, Suikerfeest, Jom Kippoer. Voor dergelijke feesten wordt 1 dag verlof gegeven. Voor niet algemeen bekende feestdagen wordt geen verlof gegeven. Dat geldt eveneens voor gebeurtenissen in verband met een individuele levensovertuiging (“Wij vinden het belangrijk dat…”).

Gewichtige omstandigheden
Bij overlijden of ernstige ziekte wordt ruimhartig toegekend. Bij een (12,5-, 40- en 50-jarig) huwelijk geldt een beperking tot familie tot de tweede graad (ouders, broers/zussen, grootouders). Bij verhuizing wordt 1 dag toegekend. De school kan om bewijzen vragen.

Ziekte
Bij langdurige ziekte of twijfel over de aard van de afwezigheid wordt een verklaring van een arts opgevraagd. Wanneer hierover geen uitsluitsel kan worden verkregen wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

Procedure
Ouders doen een verzoek om vrijstelling tijdig en schriftelijk. Daartoe is een formulier verkrijgbaar bij de administratie (juf Anja).

Leerplicht Den Haag houdt een ruime termijn van 8 weken tevoren aan. Een aanvraag voor een huwelijk is qua termijn natuurlijk iets anders dan een aanvraag wegens ziekte, gewichtige omstandigheden of een begrafenis. Op een verzoek tot maximaal 10 dagen per jaar wordt schriftelijk beslist door de directeur.